Ezra Stiles Signature

 

Ezra Stiles – Clergy

 

Source(s): http://en.wikipedia.org/wiki/Ezra_Stiles